Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases

 DEVELOPING MICROSOFT SQL SERVER 2014 DATABASES

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học 5 ngày có giảng viên hướng này giới thiệu về SQL Server 2014 và mô tả thiết kế bảng logic, lên chỉ mục và  kế hoạch truy vấn. Nó cũng tập trung vào những sáng tạo của các đối tượng cơ sở dữ liệu bao gồm các quan điểm, các thủ tục lưu trữ, cùng với các thông số và các chức năng. Các khía cạnh khác thường của trình mã hóa, chẳng hạn như chỉ số, đồng thời, xử lý lỗi, và triggers cũng được đề cập trong khóa học này. Ngoài ra khóa học này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi 70-464.

Lưu ý: Khóa học này được thiết kế cho những khách hàng quan tâm đến việc học SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014. Nó bao gồm các tính năng mới trong SQL Server 2014, nhưng cũng có những khả năng quan trọng trên nền tảng dữ liệu SQL Server.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Giới thiệu toàn bộ nền tảng SQL Server và các công cụ chính của nó. Chúng sẽ bao gồm các bản sao, phiên bản, vấn đề cơ bản của thính giả, và khái niệm về dịch vụ và tài khoản dịch vụ.
 • Xác định kiểu dữ liệu thích hợp để sử dụng khi thiết kế bảng, chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu, và tạo ra các loại dữ liệu bí danh.
 • Nhận biết các bảng thực hành tốt thiết kế về SQL Server và có thể tạo các bảng sử dụng T-SQL. (Lưu ý: phân vùng bảng không được bao gồm).
 • Thực hiện PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK và ràng buộc UNIQUE, và điều tra tầng hạn chế FOREIGN KEY.
 • Xác định cột đơn thích hợp và tổng hợp chiến lược chỉ số.
 • Tạo bảng như các heap và table với chỉ số cụm. Đồng thời xem xét việc thiết kế một bảng và đề xuất một cấu trúc thích hợp.
 • Đọc và giải thích chi tiết các yếu tố phổ biến từ kế hoạch thực hiện.
 • Thiết kế chỉ số non-clustered hiệu quả..
 • Thiết kế và thực hiện views
 • Thiết kế và thực hiện các thủ tục lưu trữ.
 • Làm việc với các loại bảng, giá trị các thông số  bảng và sử dụng câu lệnh MERGE để tạo ra các thủ tục được lưu trữ mà kho cập nhật dữ liệu.
 • Thiết kế và thực hiện các chức năng, cả về vô hướng và bảng giá trị. (đồng thời mô tả nơi mà chúng có thể gây ra các vấn đề hiệu suất).
 • Thực hiện điều tra cơ bản về tình trạng bế tắc vàbiết được cách mà mức cô lập giao dịch ảnh hưởng đến ứng dụng đồng thời.
 • Sử dụng cả  xử lý mã T-SQL truyền thống và xử lý ngoại lệ có cấu trúc lỗi.
 • Thiết kế và thực hiện triggers DML
 • Tìm hiểu cách sử dụng thích hợp cho tích hợp SQL CLR và thực hiện lắp ráp NET hiện có vào trong SQL Server.
 • Lưu trữ dữ liệu XML và lược đồ trong SQL Server.
 • Thực hiện các truy vấn cơ bản về dữ liệu XML trong SQL Server.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham gia vào khóa học này, học viên phải:

 • Có hiểu biết về viết các truy vấn T-SQL.
 • Có hiểu biết về khái niệm cơ sở dữ liệu cơ bản có liên quan

 

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to Database Development

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

Lab : Introduction to Database Development

Module 2: Designing and Implementing Tables

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables
 • Partitioning Data
 • Compressing Data

Lab : Designing and Implementing Tables

Module 3: Ensuring Data Integrity through Constraints

 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints

Module 4: Introduction to Indexing

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Lab : Implementing Indexes

Module 5: Designing Optimized Index Strategies

 • Covering Indexes
 • Managing Indexes
 • Working with Execution Plans
 • Using the DTE

Lab : Designing Optimized Index Strategies

Module 6: Columnstore Indexes

 • Introduction to Columnstore indexes
 • Creating Columnstore Indexes
 • Working with Columnstore Indexes

Lab : Using Columnstore Indexes

Module 7: Designing and Implementing Views

 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views

Lab : Designing and Implementing Views

Module 8: Designing and Implementing Stored Procedures

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working With Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

Module 9: Designing and Implementing User-Defined Functions

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Implementation Considerations for Functions
 • Alternatives to Functions

Lab : Designing and Implementing User-Defined Functions

Module 10: Responding to Data Manipulation via Triggers

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers

Module 11: Using In-Memory Tables

 • In-Memory Tables
 • Native Stored Procedures

Lab : In-Memory OLTP

Module 12: Implementing Managed Code in SQL Server 2014

 • Introduction to SQL CLR Integration
 • Importing and Configuring Assemblies
 • Implementing SQL CLR Integration

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server 2014

Module 13: Storing and Querying XML Data in SQL Server

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the T-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with XQuery

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server 2014

Module 14: Working with SQL Server 2014 Spatial Data

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Lab : Working with SQL Server Spatial Data

Module 15: Incorporating Data Files into Databases

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Implementing FILESTREAM and File Tables
 • Searching Data Files

Lab : Implementing a Solution for Storing Data Files

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters