Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Developing SQL Databases

 DEVELOPING SQL DATABASES

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học bốn ngày có giảng viên hướng dẫn này cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng để phát triển một cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2016. Khóa học tập trung vào việc giảng dạy cá nhân làm thế nào để sử dụng những tính năng sản phẩm của SQL Server 2016 và các công cụ liên quan đến việc phát triển một cơ sở dữ liệu.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Thiết kế và Thực hiện Bảng.
 • Mô tả thiết kế của các bảng tiên tiến
 • Đảm bảo đảm bảo tính nguyên bảng của dữ liệu thông ra sự ràng buộc.
 • Mô tả chỉ mục, bao gồm Tối ưu hóa và lập chỉ mục Columnstore
 • Thiết kế và Thực hiện Views.
 • Thiết kế và Thực hiện những Thủ tục lưu trữ.
 • Thiết kế và Thực hiện chức năng định nghĩa người dùng .
 • Phản hồi đối với thao tác dữ liệu sử dụng triggers.
 • Thiết kế và Thực hiện In-Memory Tables.
 • Thực hiện quản lý mã trong SQL Server.
 • Lưu trữ và truy vấn dữ liệu XML.
 • Làm việc với  Spatial Data.
 • Lưu trữ và truy vấn Blobs và văn bản tài liệu.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có:

 • Kiến thức cơ bản về hệ thống hoạt động của Microsoft Windows và những chức năng chính của nó.
 • Kiến thức thực tiễn về quản trị và duy trì cơ sở dữ liệu.
 • Kiến thức thực tiễn về Transact-SQL.

 

THỜI LƯỢNG: 32 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to Database Development

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

Lab : SQL Server Database Development Tasks

Module 2: Designing and Implementing Tables

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables

Lab : Designing and Implementing Tables

Module 3: Advanced Table Designs

 • Partitioning data
 • Compressing Data
 • Temporal Tables

Lab : Using Advanced Table Designs

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

 • Enforcing data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints

Module 5: Introduction to Indexes

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Lab : Implementing Indexes

Module 6: Designing Optimized Index Strategies

 • Covering Indexes
 • Managing Indexes
 • Execution Plans
 • Using the DTE

Lab : Designing Optimized Index Strategies

Module 7: Columnstore Indexes

 • Introduction to Columnstore indexes
 • Creating Columnstore indexes
 • Working Columnstore indexes

Lab : Using Columnstore indexes

Module 8: Designing and Implementing Views

 • Introduction to views
 • Creating and managing views
 • Performance considerations for views

Lab : Designing and Implementing Views

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working with Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Implementation Considerations for Functions
 • Alternatives to Functions

Lab : Designing and Implementing User-defined Functions

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers

Module 12: Using In-Memory Tables

 • In-Memory tables
 • Native Stored Procedures

Lab : In Memory OLTP

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server

 • Introduction to SQL CLR Integration
 • Importing and Configuring Assemblies
 • Implementing SQL CLR Integration

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the T-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with xQuery

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server

Module 15: Working with SQL Server Spatial Data

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Lab : Working with SQL Server Spatial Data

Module 16: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server

 • Considerations for BLOB Data
 • Working with FileStream
 • Using Full-Text Search

Lab : Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters