Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Querying Microsoft SQL Server 2014

 QUERYING MICROSOFT SQL SERVER 2014

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học 5 ngày có giảng viên hướng dẫn này cung cấp chohọc viên các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để viết các truy vấn Transact-SQL cơ bản đối với Microsoft SQL Server 2014. Khóa học này là nền tảng cho tất cả các khóa SQL Server có liên quan; cụ thể là, Quản trị Cơ sở dữ liệu, Phát triển Cơ sở dữ liệu, và Kinh doanh thông minh. Mục đích chính của khóa học là chuẩn bị cho học viên kỳ thi "70-461:. Writing Queries Using Microsoft® SQL Server® 2014 Transact-SQL" Kỳ thi này sẽ là kỳ thi cơ bản cho tất cả các SQL Server liên quan; cụ thể là, Quản trị Cơ sở dữ liệu, và Phát triển Cơ sở dữ liệu, Kinh doanh thông minh. Như vậy, các đối tượng mục tiêu chính cho khóa học này là:  Quản Trị cơ sở dữ liệu, Phát Triển cơ sở dữ liệu và các chuyên gia BI.

 

Lưu ý: Khóa học này được thiết kế cho những khách hàng quan tâm đến việc học SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014. Nó bao gồm các tính năng mới trong SQL Server 2014, nhưng cũng có những khả năng quan trọng trên nền tảng dữ liệu SQL Server.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả kiến trúc cơ bản và khái niệm về Microsoft SQL Server 2014.
 • Hiểu được sự tương đồng và khác biệt giữa Transact-SQL và các ngôn ngữ máy tính khác.
 • Viết truy vấn SELECT
 • Truy vấn nhiều bảng
 • Sắp xếp và lọc dữ liệu
 • Mô tả việc sử dụng các kiểu dữ liệu trong SQL Server
 • Sửa đổi dữ liệu bằng cách sử dụng Transact-SQL
 • Sử dụng các tính chức năng built-in
 • Nhóm và tổng hợp dữ liệu
 • sử dụng truy vấn con
 • Sử dụng các bảng biểu
 • Sử dụng bộ điều hành
 • Sử dụng chức năng bảng xếp hạng cửa sổ, bù đắp và tổng hợp
 • Thực hiện pivoting và bộ nhóm
 • Thực hiện các thủ tục lưu trữ
 • Lập chương trình với T-SQL
 • Thực hiện xử lý lỗi
 • Thực hiện giao dịch


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham gia vào khóa học này, học viên phải:

 • Kiến thức thực tiễn về cơ sở dữ liệu có liên quan.
 • Kiến thức căn bản về hệ thống vận hành Microsoft Windows và chức năng chính cuả nó.

 

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Lab : Working with SQL Server 2014 Tools

Module 2: Introduction to T-SQL Querying

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Lab : Introduction to Transact-SQL Querying

Module 3: Writing SELECT Queries

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminate Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Write Simple CASE Expressions

Lab : Writing Basic SELECT Statements

Module 4: Querying Multiple Tables

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Lab : Querying Multiple Tables

Module 5: Sorting and Filtering Data

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH
 • Working with Unknown Values

Lab : Sorting and Filtering Data

Module 6: Working with SQL Server 2014 Data Types

 • Introducing SQL Server 2014 Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Lab : Working with SQL Server 2014 Data Types

Module 7: Using DML to Modify Data

 • Inserting Data
 • Modifying and Deleting Data

Lab : Using DML to Modify Data

Module 8: Using Built-In Functions

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Lab : Using Built-In Functions

Module 9: Grouping and Aggregating Data

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Lab : Grouping and Aggregating Data

Module 10: Using Subqueries

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries

Lab : Using Subqueries

Module 11: Using Table Expressions

 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions

Lab : Using Table Expressions

Module 12: Using Set Operators

 • Writing Queries with the UNION Operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Lab : Using Set Operators

Module 13: Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Lab : Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions

Module 14: Pivoting and Grouping Sets

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Lab : Pivoting and Grouping Sets

Module 15: Querying data with Stored Procedures

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Passing Parameters to Stored Procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL

Lab : Executing Stored Procedures

Module 16: Programming with T-SQL

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow

Lab : Programming with T-SQL

Module 17: Implementing Error Handling

 • Using TRY / CATCH Blocks
 • Working with Error Information

Lab : Implementing Error Handling

Module 18: Implementing Transactions

 • Transactions and the Database Engine
 • Controlling Transactions

Lab : Implementing Transactions

Module 19: Appendix 1: Improving Query Performance

 • Factors in Query Performance
 • Displaying Query Performance Data

Lab : Improving Query Performance

Module 20: Appendix 2: Querying SQL Server Metadata

 • Querying System Catalog Views and Functions
 • Executing System Stored Procedures
 • Querying Dynamic Management Objects

Lab : Querying SQL Server Metadata

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters