LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9 + 10 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Data Centre Professional 13-09 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Certified Data Centre Specialist 10-10 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 10-09 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Certified Data Centre Risk Professional 29-10 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Certified Data Centre Migration Specialist 25-10 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
IT TRAINING
Certified IT Professional 19-11 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Certified IT Specialist 26-11 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 17-09 Tối 246 18:00 - 21:00 Cach back 5tr in Hanoi
EC-Council Certified Security Analyst 22-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Cash back 5tr
CompTIA
CompTIA Security+ 09-11 Tối 35 18:00 - 21:00
ORACLE (DATABASE)
DBA ADMINISTRATION
Oracle Database 12c: Administration Workshop 08-09 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture 08-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning 25-09 Tối 35 18:00 - 21:00
Oracle Database 12c: RAC Administration 0943 33 88 46 sales@smartpro.vn
Oracle Database 12c: Data Guard Administration 0943 33 88 46 sales@smartpro.vn
DEVELOPING
Oracle Database: Program with PL/SQL 29-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL 27-10 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
AWS - VMWARE
AWS - VMWARE
Architecting on AWS 29-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 New
VMware vSphere v6.5: Install, Configure, Manage 10-09 Tối 246 18:00 - 21:00
VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] 25-09 Tối 35 18:00 - 21:00
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.4] 24-09 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
CISCO - JUNIPER
Introduction to the Junos Operating System 25-09 Tối 35 18:00 - 21:00
MICROSOFT
Adminstering a SQL Database Infrastructure 24-09 Tối 246 18:00 - 21:00
Provisioning SQL Databases 24-09 Tối 246 18:00 - 21:00
Developing SQL Databases 25-09 Tối 35 18:00 - 21:00
Implementing a SQL Data Warehouse 24-09 Tối 246 18:00 - 21:00
Developing SQL Data Models 25-09 Tối 35 18:00 - 21:00
Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016 15-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 29-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Enabling and Managing Office 365 29-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 24-09 Tối 246 18:00 - 21:00
Analyzing Data with Power BI 24-09 Tối 246 18:00 - 21:00
REDHAT - LINUX
Red Hat System Administration I 10-09 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 New
LPI Linux Administration I 11-09 Tối 35 18:00 - 21:00
(ISC)2
Certified Information Systems Security Professional 08-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
PMI
Project Management Professional 15-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Agile Project Management 17-09 Tối 246 18:00 - 21:00
ITIL
Information Technology Infrastructure Library Foundation v3 29-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Cash back 3tr in Hanoi
ON-DEMAND
Kỹ năng Quản lý Dịch vụ IT chuyên nghiệp 29-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Cash back 3tr in Hanoi
Triển khai Quản lý Dịch vụ IT chuyên nghiệp 15-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Khung Ứng dụng Quản trị CNTT 17-09 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Chiến lược và Kiến trúc Tổng thể Hệ thống CNTT 24-09 4 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Business Analyst 29-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Kiểm thử phần mềm ISTQB 29-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Viết và Biên tập Tin, Bài cho Website 17-09 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Quản trị CNTT toàn diện 24-09 Tối 246 18:00 - 21:00
Chương trình Đào tạo Kỹ năng mềm SmartSkills - Alada 0943 33 88 461 sales@smartpro.vn