ITIL Release, Control & Validation

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • ITIL® Intermediate Release, Control and Validation (RCV) là một trong những modules của chương trình ITIL® Service Capability. Nó tập trung vào các ứng dụng thực tế của các bài thực hành RCV cho phép lên kế hoạch, kiểm tra và thực hiện các dịch vụ mới một cách thành công nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng trong doanh nghiệp.
 • RCV được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức sâu rộng về quy trình ITIL Service Transition và đảm bảo rằng những thay đổi mang tính chuyển tiếp được quản lý một cách hiệu quả, những dịch vụ mới được xác thực và kiểm nghiệm và các phiên bản và triển khai này đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tổ chức. Khóa học này cũng cung cấp các hướng dẫn dựa trên việc đánh giá các thay đổi và quản lý các kiến thức nhằm cải thiện các quy trình ra quyết định.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả các quy trình của tổ chức nhằm phát hành, kiểm soát và xác thực, bao gồm các vai trò, nhiệm vụ, hoạt động và chức năng để hỗ trợ vận hành một cách thành công.
 • Nêu cách đo lường  RCV
 • Xác định các cân nhắc về công nghệ và triển khai dành cho RCV
 • Liệt kê các thách thức, rủi ro và các yếu tố dẫn đến thành công của RCV
 • Xác định các thuật ngữ liên quan tới RCV

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Nhóm đối tượng chính của chứng chỉ ITIL Intermediate RCV bao gồm, nhưng không hạn chế với:

 • Các nhân viên vận hành liên quan đến quản lý thay đổi, phát hành và quản lý triển khai, kiểm nghiệm và xác thực dịch vụ, đánh giá dịch vụ và quản lý cấu hình, hoàn thành yêu cầu, đánh giá thay đổi và quản lý kiến thức.
 • Các cá nhân đã có chứng chỉ ITIL Foundation Certificate thuộc mảng IT Service Management và mong muốn có được chứng chỉ  ITIL ở cấp độ cao hơn.
 • Các cá nhân đang mong muốn có được chứng chỉ ITIL Expert Certificate thuộc mảng IT Service Management mà khóa học này là một trong những điều kiện tiên quyết.

BÀI THI VÀ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

Để có thể tham gia bài thi lấy chứng chỉ ITIL RCV, học viên phải hoàn thành các yêu cầu sau:

 • Có ít nhất 28 contact hours dành cho tài liệu khóa học (thời gian dành cho việc hướng dẫn, bao gồm cả thời gian nghỉ, tại một Tổ chức Đào tạo Ủy quyền (ATO) hoặc một khóa học e-learning tại một tổ chức ủy quyền), như là một phần của chương trình đào tạo chính thức được phê duyệt.
 • Có kiến thức căn bản về CNTT và 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT
 • Có chứng chỉ ITIL Foundation Certificate thuộc mảng IT Service Management (hoặc chứng chỉ ITIL phù hợp ở phiên bản cũ hơn hoặc có liên quan).
 • Học viên cũng được khuyến nghị dành ít nhất 21 giờ để tự học bằng cách xem qua các tài liệu và ấn bản của ITIL Service Transistion và ITIL Service Operation nhằm chuẩn bị cho bài thi, đặc biệt là Chương 2: Service Management như một các để luyện tập.

CHNG NHN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Introduction to release, control and validation (RCV):

 • The purpose, objectives and scope of service transition lifecycle phase
 • The RCV processes in relation to service transition
 • Activities related to overall transition planning and ongoing support

2. Change management:

 • The end-to-end process flow for change management , including its policies, design strategy, concepts, activities, and interfaces with other processes
 • A measurement model and the metrics that would be used to support change management within RCV practices
 • The benefits and business value that can be gained from change management and the challenges and risks to be managed

3. Service asset and configuration management (SACM):

 • The end-to-end process flow for service asset and configuration management, including its policies, design strategy, concepts, activities and interfaces with other processes
 • A measurement model and the metrics that would be used to support service asset and configuration management within RCV practices
 • The benefits and business value that can be gained from service asset and configuration management and the challenges and risks to be managed

4. Service validation and testing (SVT):

 • The end-to-end process flow for the SVT process, including its policies, concepts, activities and interfaces with other processes
 • Test modeling techniques and testing concepts (for example, stakeholder requirements, test conditions, environments, data) and how these test components are used to ensure service quality
 • A measurement model and the metrics that would be used to support service validation and testing within RCV practices
 • The benefits and business value that can be gained from SVT and the challenges and risks to be managed

5. Release and deployment management (RDM):

 • The end-to-end process flow for release and deployment management , including its policies, concepts, phases, activities and interfaces with other processes
 • Release and deployment models and related activities (for example, design, planning, build, pilots, test, transfer, deployment, retirement). and how these activities ensure service quality
 • A measurement model and the metrics that would be used to support release and deployment management within RCV practices
 • The benefits and business value that can be gained from release and deployment management

6. Request fulfillment:

 • The end-to-end process flow for request fulfillment, including its policies, concepts, activities, and interfaces with other processes (for example, RDM, SACM and change management)
 • Request fulfillment models and related activities (for example, effectiveness of designs, changes, performance) and how these activities help to ensure quality service within RCV
 • A measurement model and the metrics that would be used to support request fulfillment within RCV practices
 • The benefits and business value that can be gained from request fulfillment and the challenges and risks to be managed

7. Change Evaluation:

 • The end-to-end process flow for change evaluation, including its policies, concepts, activities interfaces with other processes
 • Perspectives and considerations for evaluating the effectiveness of a service change
 • A measurement model and the metrics that would be used to support change evaluation within RCV practices
 • The benefits and business value that can be gained from change evaluation and the challenges and risks to be managed

8. Knowledge management (KM):

 • The end-to-end process flow for knowledge management, including its policies, concepts, activities and interfaces with other processes (for example CSI processes)
 • Related concepts (for example, data-information-knowledge-wisdom (DIKW)) and how these activities help to ensure knowledge transfer and improved decision-making
 • The benefits and business value that can be gained from knowledge management and the challenges and risks to be managed

9. Release, control and validation roles and responsibilities:

 • Generic roles that support service transition and the RCV processes
 • The roles and responsibilities related to transition planning and support, change management, service asset and configuration management, service validation and testing, release and deployment management, request fulfillment, change evaluation, and knowledge management. Where and how these are used, as well as how they fit within the context of service transition
 • The technology requirements for service management tools, where and how these would be used within RCV (for example, knowledge management and service asset and configuration management)
 • The need and benefits of tools that support service transition as related to RCV
 • Implementing RCV processes in the context of planning and managing change, service operation, project management, risk management, and staff considerations
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)