ISO/IEC 20000 là phiên bản tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho Hệ thống dịch vụ CNTT (IT Service Management). Bộ tiêu chuẩn được phát hành với 2 phần chính:

  • ISO/IEC 20000-1: liệt kê những yêu cầu (requirements) để phát triển và thực hiện một hệ thống quản trị CNTT
  • ISO/IEC 200000-2: giải thích cách làm tốt nhất (best of practice) cho hệ thống quản lý dịch vụ.

Bộ Tiêu chuẩn phác thảo cách để thực hiện dịch vụ CNTT hỗ trợ và được dẫn dắt bởi mục tiêu của doanh nghiệp hơn là chỉ đơn thuận nhu cầu về công nghệ. Cả 2 phần của Bộ Tiêu chuẩn đều được cải tiến để hỗ trợ Thư viện Cơ sở hạ tầng CNTT (ITIL) bao gồm khung ITIL và quy trình ITIL, hỗ trợ bạn cách để tăng năng lực và hiệu suất của doanh nghiệp.

Sơ đồ tóm tắt quy trình của ISO/IEC 20000

Sự kết hợp giữa ITIL và ISO 20000​

LỢI ÍCH CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO/IEC 20000:

  • Giảm chi phí vận hành
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ
  • Nâng cao sự hài lòng của người sử dụng
  • Cải thiện sự tuân thủ

PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI DỰ ÁN CỦA SMARTPRO

DỰ KIẾN THỜI GIAN TRIỂN KHAI ISO 20000

Tham khảo giải pháp ITSM.

Tham khảo chương trình ITIL.

CONTACT

CÁC GIẢI PHÁP BẢO MẬT KHÁC
MAYBE YOU ARE INTERESTED
Array
(
)