LPI Linux Administration I

THỜI LƯỢNG: 10 ngày (~80 giờ) 

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

LPI 1 là chứng chỉ thuộc cấp độ đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ của Linux LPI.

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ thống Linux nói chung mà không phụ thuộc vào bất kỳ một phiên bản Linux cụ thể nào. Chương trình cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến các thành phần chính của hệ điều hành Linux như kiến trúc hệ thống, cài đặt & quản lý Linux; các Lệnh của GNU & UNIX; tạo và quản lý filesystem; cây thư mục, hệ thống files và quyền hạn; Khởi động và Quản lý tiến trình; cài đặt từ RPM hoặc từ source, biên dịch kernel; cấu hình mạng cho máy trạm như mount samba/NFS, dhcp client, dhcp client và những dịch vụ mạng khác như SSH, NTP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu được cấu trúc của một hệ thống Linux
 • Cài đặt và bảo trì máy trạm Linux (Linux workstation) bao gồm X11 và thiết lập nó như một máy khách trong mạng (network client)
 • Làm việc với các dòng lệnh Linux bao gồm các dòng lệnh GNU và Unix
 • Xử lý các tập tin, phân quyền truy cập cũng như bảo mật hệ thống
 • Thực hiện bảo trì các tác vụ đơn giản như: help users, add users vào hệ thống lớn hơn, sao lưu và phục hồi dữ liệu, tắt máy và khởi động lại máy (reboot)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Khóa học dành cho những ai có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ cài đặt cơ bản, vận hành và khắc phục sự cố trên máy trạm và máy chủ Linux.
 • Những cá nhân muốn tìm hiểu về Linux hoặc cần trang bị kiến thức để thi lấy CCQT Linux LPI 1

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Không yêu cầu kiến thức đầu vào ở cấp độ LPI 1

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • LPI Linux Administration II

CHỨNG NHẬN                                                                                                                                         

 • Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

HỌC PHẦN 1 - LPI 101

Module 1: System Architecture

 • Determine and configure hardware settings
 • Boot the system
 • Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

Module 2: Linux Installation and Package Management

 • Design hard disk layout
 • Install a boot manager
 • Manage shared libraries
 • Use Debian package management
 • Use RPM and YUM package management

Module 3: GNU and Unix Command

 • Work on the command line
 • Process text streams using filters
 • Perform basic file management
 • Use streams, pipes and redirects
 • Create, monitor and kill processes
 • Modify process execution priorities
 • Search text files using regular expressions
 • Perform basic file editing operations using vi

Module 4: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

 • Create partitions and filesystems
 • Maintain the integrity of filesystems
 • Control mounting and unmounting of filesystems
 • Manage disk quotas
 • Manage file permissions and ownership
 • Create and change hard and symbolic links
 • Find system files and place files in the correct location

HỌC PHẦN 2 - LPI 102

Module 5: Shells, Scripting and Data Management

 • Customize and use the shell environment
 • Customize or write simple scripts
 • SQL data management

Module 6: User Interfaces and Desktops

 • Install and configure X11
 • Setup a display manager
 • Accessibility

Module 7: Administrative Tasks

 • Manage user and group accounts and related system files
 • Automate system administration tasks by scheduling jobs
 • Localisation and internationalisation

Module 8: Essential System Services

 • Maintain system time
 • System logging
 • Mail Transfer Agent (MTA) basics
 • Manage printers and printing

Module 9: Networking Fundamentals

 • Fundamentals of internet protocols
 • Basic network configuration
 • Basic network troubleshooting
 • Configure client side DNS

Module 10: Security

 • Perform security administration tasks
 • Setup host security
 • Securing data with encryption
Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  21/11/2020
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM