EC-Council Disaster Recovery Professional

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

EDRP cung cấp cho các chuyên gia bảo mật hiểu rõ về nguyên tắc kinh doanh và nguyên tắc khôi phục thảm họa, bao gồm tiến hành phân tích tác động kinh doanh, đánh giá rủi ro, phát triển chính sách và thủ tục cũng như triển khai kế hoạch. Chương trình cung cấp kỹ thuật bảo mật dữ liệu bằng cách áp dụng chính sách và quy trình cùng lúc và quan trọng là cách thức khôi phục dữ liệu quan trọng của tổ chức của họ sau hậu quả của thảm họa.

Những điểm nổi bật trong phiên bản mới của khóa học bao gồm: 

 • Phiên bản được cập nhật mới hoàn toàn và chương trình được thiết kế lại theo hướng tiếp cận các domain BC/DR bao gồm các "khoảng cách công nghệ", khái niệm, best practices, xu hướng và công nghệ mới nhất
 • EDRPv3 kết hợp BC và DR vào một cách tiếp cận thông thạo duy nhất cho phép các doanh nghiệp có được cái nhìn tổng thể về các yêu cầu và tập trung vào BC/DR trong môi trường CNTT với các bài thực hành labs cập nhật mới - là điểm khác biệt so với phiên bản trước của EDRP chỉ tập trung xử lý khắc phục thảm họa nói chung
 • Chương trình cung cấp các hướng dẫn step-by-step và các tình huống kiểm tra kỹ thuật và kỹ năng cần thiết
 • EDRPv3 cung cấp các mẫu báo cáo và white papers từ các tình huống khắc phục thảm họa thực tế trong ngành BC/DR
 • Tuân thủ Sáng kiến ​​quốc gia của Hoa Kỳ về đào tạo An ninh mạng và Bảo mật
 • Khung chương trình và phương pháp giảng dạy được xây dựng tuân theo phương pháp BCDR bốn giai đoạn

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Chuyên gia CNTT làm công tác quản trị BC/DR hoặc quản trị hệ thống 
 • Chuyên gia tư vấn Business Continuity và Disaster Recovery 
 • Chuyên gia tư vấn Rủi ro CNTT 
 • CISOs và IT Directors

KHÓA HỌC LIÊN QUAN​​

CHỨNG NHẬN

 • Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của EC-Council.
 • Học viên thi “ĐẠT” ở kỳ thi quốc tế do SmartPro đại diện Trung tâm khảo thí EC-Council tổ chức được cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 01: Introduction to Disaster Recovery and Business Continuity

 • An Introduction to Business Continuity
 • An Introduction to Disaster Recovery
 • Basic Terminologies of Disaster Recovery & Business Continuity
 • Disaster Recovery Vs. Business Continuity
 • Purpose of Disaster Recovery and Business Continuity
 • Trends in Disaster Recovery and Business Continuity
 • Best Practices in Disaster Recovery and Business Continuity

Module 02: Business Continuity Management (BCM)

 • What is Business Continuity
 • What is BCM?
 • Ownership of BCM
 • Scope of BCM
 • Benefits of BCM
 • Business Continuity Management Framework
 • Best Practices of BCM
 • Business Continuity Standards

Module 03: Risk Assessment

 • Terminologies Related to Risk in BCP
 • What is a Risk?
 • Risk Models
 • Risk Assessment
 • Goals of Risk Assessment
 • Assessment Approaches
 • Communicating and Sharing Risk Assessment Information and Results
 • Maintaining the Risk Assessment
 • Steps in Risk Assessment Process
 • Risk Assessment Report
 • Best Practices in Risk Assessment
 • Risk Management Standards
 • Case Study

Module 04: Business Impact Analysis (BIA)

 • What is Cost Benefit Analysis (CBA)?
 • What is Business Impact Analysis (BIA)?
 • Scope and Objectives of Business Impact Analysis (BIA)
 • BIA Terminology
 • Components of BIA
 • Performing BIA
 • SO/TS 22317:2015 (Societal Security—Business Continuity Management Systems-Guidelines for BIA)
 • Case Study

Module 05: Business Continuity Planning (BCP)

 • Business Continuity Planning
 • Characteristics of Business Continuity Plan
 • Key Elements of Business Continuity Policy
 • Key Elements of Business Continuity Plan as Part of its Policy
 • Business Continuity Strategy Design
 • Case Study for Business Continuity Strategy Design

Module 06: Data Backup Strategies

 • Backup
 • Need for Backup
 • Types of Backup
 • 3-2-1 Backup Strategy
 • Hot Backup
 • Cold Backup
 • Types of Backup/ Recovery Sites
 • Bare Metal Recovery
 • Disk Backups
 • Deduplication
 • Cloud Data Recovery
 • Cloud Disaster Recovery Blueprint
 • Best Practices in Backup

Module 07: Data Recovery Strategies

 • Introduction to Data Recovery
 • Recovery Management
 • Recovery Management Model Layers
 • Types of Data Recovery
 • Steps in Data Recovery
 • Disk-to-Disk-to-Disaster Recovery (3DR)
 • Infrastructure Technologies
 • Data Protection Continuum
 • Data Loss
 • Best Practices in Data Recovery

Module 08: Virtualization-Based Disaster Recovery

 • What is Virtualization?
 • Virtualization and Disaster Recovery
 • Backup of Virtual Systems
 • Challenges in Virtualization Deployment
 • Best Practices in Virtualization
 • Virtualization Standards
 • Case Study

Module 09: System Recovery

 • What is System Recovery?
 • System Restore in Windows 10
 • Linux System Recovery
 • Mac System Recovery
 • Restoration of Windows Server 2012
 • Recovering from a Boot issue in Windows Server 2012 R2
 • Active Directory Recovery
 • Verifying Active Directory Restoration
 • Sysvol Recovery
 • Recovery of Global Catalog Servers
 • Recovery of Domain Controller
 • Database Integrity Testing
 • Restoring IIS Configurations
 • Restoring Microsoft IIS Metabase Backup
 • Restoring Exchange Server 2016
 • IBM WebSphere Application Server Recovery
 • Recovering from Domino Server Crashes
 • Restoring MySQL Server

Module 10: Centralized and Decentralized System Recovery

 • Introduction
 • Centralized Computing
 • Centralized Computing Architecture
 • Decentralized Computing
 • Decentralized Computing Architecture
 • Differences between Centralized Computing and Decentralized Computing
 • Survivable Storage Systems

Module 11: Disaster Recovery Planning Process

 • Introduction to Disaster Recovery (DR)
 • Need for Disaster Recovery Planning
 • Factors Affecting the Disaster Recovery (DR) Strategy
 • Components of a Disaster Recovery Plan Strategy
 • Disaster Recovery Planning Process
 • DR Planning Methodology
 • Disaster Recovery Lifecycle
 • Tiers of Disaster Recovery
 • Data Protection and Recovery Strategy
 • Establishing a Disaster Recovery Plan
 • Develop a Disaster Recovery Team Structure
 • Disaster Recovery Plan Testing
 • DR Plan Implementation

Module 12: BCP Testing, Maintenance, and Training

 • Business Continuity Plan Testing
 • Elements of the BCP Test Plan
 • Maintaining the Business Continuity Plan
 • Auditing the Business Continuity Plan
 • BCP Training
 • Implementing Business Continuity Training Program
 • Establishing a BC Training Program
 • Value of BC Training
 • BC Training Evaluation
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM