LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
Data Centre Foundation Certificate 26-10 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Professional 10-10 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 09-11 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 17-10 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT-Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 12-10 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Risk Professional 29-11 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Specialist 14-12 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Migration Specialist 16-11 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified TIA-942 Design Consultant 07-12 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 29-10 Thứ 7 8:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Computer Hacking and Forensic Investigator 19-11 Thứ 7 8:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA
CompTIA Security+ 15-10 Thứ 7 8:00 - 17:00
AWS - VMWARE
AWS
Architecting on AWS 24-10 Tối 246 18:00 - 21:00
Developing on AWS 22-10 Thứ 7 8:00 - 17:00
(ISC)2
PMI
Project Management Professional 24-10 Tối 246 18:00 - 21:00
Array
(
)