LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Network Cabling Design Professional 06-05 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 NEW!!!
Certified Data Centre Professional 08-03 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 10-03 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 17-05 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT-Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 22-03 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Specialist 07-04 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 NEW!!!
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 26-02 Thứ 7 8:00 - 17:00 v11 - Tặng Lệ phí thi CCQT
ORACLE (DATABASE)
PaaS
Oracle Cloud Infrastructure
Oracle Cloud Infrastructure Foundation 2020 Associate (1Z0-1085-20) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
Oracle Cloud Infrastructure Developer 2020 Associate (1Z0-1084-20) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
SaaS
ERP Cloud
Oracle Accounting Hub Cloud 2019 Implementation Essentials (1Z0-1060) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
Oracle Project Portfolio Management Cloud 2019 Implementation Essentials (1Z0-1057) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
DEVELOPING
Oracle Database: SQL Tuning for Developers 01-03 Tối 35 18:00 - 21:00
AWS - VMWARE
VMWARE
VMware vSphere v6.7: Install, Configure, Manage 08-03 Tối 246 18:00 - 21:00
MICROSOFT
AZURE / AZURE ADMINISTRATION
Microsoft Azure Administrator 23-01 Thứ 7 08:00 - 17:00
DATA MANAGEMENT & DATA ANALYTICS
ANALYTICS & BI
Implementing a SQL Data Warehouse 16-03 Tối 35 18:00 - 21:00
Analyzing Data with Power BI 27-03 Thứ 7 8:00 - 17:00
ON-DEMAND
DEVOPS
Lập trình Python 16-03 Tối 35 18:00 - 21:00
SECURITY