LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Data Centre Professional 23-09 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 27-11 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 30-09 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 25-09 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Risk Professional 26-08 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Migration Specialist 25-11 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Digital Transformation sales@smartpro.vn 0943 33 88 46 Tặng lệ phí thi CCQT
IT TRAINING
Certified IT Operator 29-08 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified IT Manager 03-09 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 07-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Computer Hacking and Forensic Investigator 09-09 T246 18:00 - 21:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-Council Certified Security Analyst 31-08 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA
CompTIA Security+ 17-09 Tối 35 18:00 - 21:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 09-09 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA PenTest+ 16-09 5 ngày liên tiếp 8:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
ORACLE (DATABASE)
DBA ADMINISTRATION
Oracle Database: Introduction to SQL 24-09 Tối 35 18:00 - 21:00
Oracle Database 12c: Administration Workshop 02-09 Tối 246 18:00 - 21:00
Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop 03-09 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture 17-09 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: RAC Administration sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Oracle Database 12c: Data Guard Administration sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
DEVELOPING
Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL 09-09 Tối 246 18:00 - 21:00
Oracle Database: Program with PL/SQL 24-08 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
AWS - VMWARE
AWS
Architecting on AWS 14-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Developing on AWS 07-09 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
VMWARE
VMware vSphere v6.7: Install, Configure, Manage 05-10 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7] sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.4] 03-09 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
MICROSOFT
INFRASTRUCTURE - CLOUD
PRODUCTIVITY
Enabling and Managing Office 365 27-08 Tối 35 18:00 - 21:00
DATA MANAGEMENT & DATA ANALYTICS
DATABASE ADMIN & DEV
Querying Data with Transact-SQL 09-09 Tối 246 18:00 - 21:00
Developing SQL Databases 27-08 Tối 35 18:00 - 21:00
ANALYTICS & BI
Implementing a SQL Data Warehouse 10-09 Tối 35 18:00 - 21:00
Analyzing Data with Power BI 14-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
AZURE
Microsoft Azure Fundamentals 28-09 Thứ 2 08:00 - 17:00
AZURE ADMINISTRATION
Migrate Servers to Azure 24-09 Thứ 3 08:00 - 17:00
Implement and Manage Application Services 25-09 Thứ 4 08:00 - 17:00
Implementing Advanced Virtual Networking 26-09 Thứ 5 08:00 - 17:00
Secure Identities 27-09 Thứ 6 08:00 - 17:00
BIG DATA - AI
IoTs & SmartHome sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
REDHAT - LINUX
Red Hat System Administration I 07-10 Tối 246 18:00 - 21:00
LPI Linux Administration I 23-09 Tối 246 18:00 - 21:00
(ISC)2
Certified Information Systems Security Professional 17-09 Tối thứ 35 18:00 - 21:00
PMI
Project Management Professional 07-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Agile Project Management 23-09 4 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
ITIL
FOUNDATION
Information Technology Infrastructure Library Foundation v3 21-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
SERVICE LIFECYCLE CATEGORIES
ITIL Service Design sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
SERVICE CAPABILITY CATEGORIES
ITIL Planning, Protection & Optimization sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
ON-DEMAND
GOVERNANCE OF ENTERPRISE IT
Kỹ năng Quản lý Dịch vụ IT chuyên nghiệp 07-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Khung Ứng dụng Quản trị CNTT 03-09 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Chiến lược và Kiến trúc Tổng thể Hệ thống CNTT 26-08 4 ngày 08:00 - 17:00
SECURITY
An toàn Thông tin cho Người dùng sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Nhận thức về ISO 27001 sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Nhận thức về PCI-DSS 04-10 Thứ 6 08:00 - 17:00
Chuyên gia triển khai PCI 17-10 Thứ 5 08:00 - 17:00
Bảo mật hệ thống & Bảo mật ứng dụng website 12-10 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
WEBSITE & DIGITAL MARKETING
Quản trị Website 28-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Viết và Biên tập Tin, Bài cho Website sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
DATA ANALYSIS
Business Analyst 10-09 Tối 35 18:00 - 21:00
Xử lý dữ liệu đỉnh cao, làm báo cáo tự động với SQL, VBA và Excel 18-09 3 ngày 08:00 - 17:00 Promotion off 30%
DEVOPS
Lập trình Python 23-09 Tối 246 18:00 - 21:00
Kiểm thử phần mềm ISTQB sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
IT SKILLS
Quản trị CNTT toàn diện 02-10 Tối 246 18:00 - 21:00
ALADA