LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
Certified Data Centre Environmental Sustainability Specialist 09-02 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 New! Tặng Lệ phí thi CCQT!
Data Centre Foundation Certificate 16-02 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Professional 13-02 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 22-02 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 13-02 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT-Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 08-03 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Specialist 15-02 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Migration Specialist 07-02 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 18-02 Thứ 7 8:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Computer Hacking and Forensic Investigator 27-02 Tối 246 18:00 - 21:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
AWS - VMWARE
AWS
Architecting on AWS 13-02 Tối 246 18:00 - 21:00
Developing on AWS 11-02 Thứ 7 8:00 - 17:00
VMWARE
MICROSOFT
AZURE
Microsoft Azure Administrator 11-02 Thứ 7 8:00 - 17:00
DATA MANAGEMENT & DATA ANALYTICS
ANALYTICS & BI
Microsoft Power Platform App Maker 18-02 Thứ 7 8:00 - 17:00
Microsoft Power BI Data Analyst 25-02 Thứ 7 8:00 - 17:00
Array
(
)