LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Data Centre Professional 28-01 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Certified Data Centre Specialist 30-01 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 11-02 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Certified Data Centre Risk Professional 14-02 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Certified Data Centre Migration Specialist 21-02 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
IT TRAINING
Certified IT Professional 04-03 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Certified IT Specialist 18-03 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Computer Hacking and Forensic Investigator 24-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Certified Ethical Hacker 26-11 Tối 246 18:00 - 21:00
EC-Council Certified Security Analyst 10-12 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
CompTIA
CompTIA Security+ 04-12 Tối 35 18:00 - 21:00
ORACLE (DATABASE)
DBA ADMINISTRATION
Oracle Database 12c: Administration Workshop 16-11 246 hàng tuần 08:00 - 17:00 Hỗ trợ lệ phí thi
Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture 01-12 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning 22-11 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
Oracle Database 12c: RAC Administration 0943 33 88 46 sales@smartpro.vn
Oracle Database 12c: Data Guard Administration 0943 33 88 46 sales@smartpro.vn
DEVELOPING
Oracle Database: Program with PL/SQL 21-01 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Hỗ trợ lệ phí thi
Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL 0943 33 88 46 sales@smartpro.vn
IIB - COUNCIL
Certified Blockchain Professional 19-11 5 ngày liên tiếp 8:00 - 17:00 Early Bird!!!
AWS - VMWARE
AWS - VMWARE
Architecting on AWS 24-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
VMware vSphere v6.5: Install, Configure, Manage 19-11 Tối 246 18:00 - 21:00
VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] 0943 338 846 sales@smartpro.vn
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.4] 0943 338 846 sales@smartpro.vn
CISCO - JUNIPER
Introduction to the Junos Operating System 27-11 Tối 35 18:00 - 21:00
MICROSOFT
Adminstering a SQL Database Infrastructure 26-11 Tối 246 18:00 - 21:00
Provisioning SQL Databases 26-11 Tối 246 18:00 - 21:00
Developing SQL Databases 27-11 Tối 35 18:00 - 21:00
Implementing a SQL Data Warehouse 26-11 Tối 246 18:00 - 21:00
Developing SQL Data Models 27-11 Tối 35 18:00 - 21:00
Installation, Storage, and compute with Windows Server 2016 24-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 24-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Enabling and Managing Office 365 24-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 26-11 Tối 246 18:00 - 21:00
Analyzing Data with Power BI 26-11 Tối 246 18:00 - 21:00
Querying Data with Transact-SQL 26-11 Tối 246 18:00 - 21:00
BIG DATA - AI
IoTs & SmartHome 01-12 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Early Bird!!!
REDHAT - LINUX
Red Hat System Administration I 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
LPI Linux Administration I 20-11 Tối 35 18:00 - 21:00
(ISC)2
Certified Information Systems Security Professional 17-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
PMI
Project Management Professional Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Agile Project Management 0943 338 846 sales@smartpro.vn
ITIL
Information Technology Infrastructure Library Foundation v3 10-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Lệ phí thi CCQT
ON-DEMAND
Kỹ năng Quản lý Dịch vụ IT chuyên nghiệp 24-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Triển khai Quản lý Dịch vụ IT chuyên nghiệp 01-12 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Khung Ứng dụng Quản trị CNTT 26-11 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Chiến lược và Kiến trúc Tổng thể Hệ thống CNTT 19-11 4 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Business Analyst 24-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Kiểm thử phần mềm ISTQB 24-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Viết và Biên tập Tin, Bài cho Website 0943 33 88 46 sales@smartpro.vn
Quản trị CNTT toàn diện 26-11 Tối 246 18:00 - 21:00
Chương trình Đào tạo Kỹ năng mềm SmartSkills - Alada 0943 33 88 461 sales@smartpro.vn