LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Data Centre Professional 03-06 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 22-04 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 20-05 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 05-06 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Risk Professional 08-07 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Migration Specialist 02-05 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Digital Transformation 24-06 1 ngày 08:00 - 17:00 New! Tặng lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 18-05 Thứ 7 hàng tuần 80:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Computer Hacking and Forensic Investigator 27-05 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-Council Certified Security Analyst 11-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA
CompTIA Security+ 21-05 Tối 35 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
ORACLE (DATABASE)
DBA ADMINISTRATION
Oracle Database: Introduction to SQL 06-05 Tối 246 18:00 - 21:00
Oracle Database 12c: Administration Workshop 20-05 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop 27-05 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture 25-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning 03-06 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
AWS - VMWARE
AWS
Architecting on AWS 23-05 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Developing on AWS 02-05 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
VMWARE
VMware vSphere v6.5: Install, Configure, Manage 04-05 Thứ 7 hàng tuần 80:00 - 17:00
VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] 06-05 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.4] 20-05 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
CISCO - JUNIPER
Introduction to the Junos Operating System 11-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
MICROSOFT
DATA MANAGEMENT & DATA ANALYTICS
DATABASE ADMIN & DEV
Querying Data with Transact-SQL 04-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Developing SQL Databases 06-05 Tối 246 18:00 - 21:00
Adminstering a SQL Database Infrastructure 11-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Provisioning SQL Databases 27-05 Tối 246 18:00 - 21:00
ANALYTICS & BI
Implementing a SQL Data Warehouse 07-05 Tối 35 18:00 - 21:00
Developing SQL Data Models 25-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Analyzing Data with Power BI 11-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
AZURE
Microsoft Azure Fundamentals 20-04 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 New!
AZURE ADMINISTRATION
Migrate Servers to Azure 06-05 Thứ 2 08:00 - 17:00 New!
Implementing and Manage Application Services 07-05 Thứ 3 08:00 - 17:00 New!
Implementing Advanced Virtual Networking 08-05 Thứ 4 08:00 - 17:00 New!
Secure Identities 09-05 Thứ 5 08:00 - 17:00 New!
BIG DATA - AI
IoTs & SmartHome sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
REDHAT - LINUX
LPI Linux Administration I 25-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
LPI Linux Administration II 06-05 Tối 246 18:00 - 21:00
(ISC)2
Certified Information Systems Security Professional 27-05 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
PMI
Project Management Professional 11-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
ITIL
ON-DEMAND
GOVERNANCE OF ENTERPRISE IT
Kỹ năng Quản lý Dịch vụ IT chuyên nghiệp 06-05 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Khung Ứng dụng Quản trị CNTT 09-05 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Hà Nội
Chiến lược và Kiến trúc Tổng thể Hệ thống CNTT 18-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Hà Nội
SECURITY
Nhận thức về ISO 27001 17-05 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Chuyên gia Đánh giá Nội bộ ISO 27001 20-05 4 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Nhận thức về PCI-DSS 11-05 Thứ 6 08:00 - 17:00 New!
Chuyên gia triển khai PCI 18-05 Thứ 6 08:00 - 17:00 New!
Bảo mật hệ thống & Bảo mật ứng dụng website 04-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 New!
DATA ANALYSIS
Business Analyst 22-04 Tối 246 18:00 - 21:00
Xử lý dữ liệu đỉnh cao, làm báo cáo tự động với SQL, VBA và Excel 08-05 4 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 New!
DEVOPS
Lập trình Android 06-05 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Kiểm thử phần mềm ISTQB sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
IT SKILLS
Quản trị CNTT toàn diện 13-05 Tối 246 18:00 - 21:00
ALADA