LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Data Centre Professional 10-02 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 12-02 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 16-03 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Hà Nội - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Risk Professional 02-03 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
IT TRAINING
Certified IT Operator 13-04 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified IT Manager 08-07 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
STANDARD/COMPLIANCE
Certified TIA-942 Design Consultant 22-06 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified TIA-942 Internal Auditor 25-06 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 03-02 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA
CompTIA Security+ 03-02 Tối 246 18:00 - 21:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) sales@smartpro.vn 0943 338 846 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA PenTest+ sales@smartpro.vn 0943 338 846 Tặng Lệ phí thi CCQT
ORACLE (DATABASE)
DBA ADMINISTRATION
Oracle Database 12c: Administration Workshop 04-02 Tối 35 18:00 - 21:00
Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop sales@smartpro.vn 0943 338 846
Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture 08-02 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning 17-02 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
DEVELOPING
Oracle Database: SQL Tuning for Developers 26-02 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
DWH
Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals 17-02 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
AWS - VMWARE
VMWARE
VMware vSphere v6.7: Install, Configure, Manage 13-01 5 ngày liên tiếp 8:00 - 17:00
BIG DATA - AI
IoTs & SmartHome sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
REDHAT - LINUX
LPI Linux Administration I 08-02 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
(ISC)2
PMI
Project Management Professional 08-02 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Promotion Off 30%
Agile Project Management sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
ITIL
FOUNDATION
Information Technology Infrastructure Library Foundation v3 19-02 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
ON-DEMAND
GOVERNANCE OF ENTERPRISE IT
IT Service Desk 08-02 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
Chiến lược và Kiến trúc Tổng thể Hệ thống CNTT 10-02 4 ngày 08:00 - 17:00
DEVOPS
Lập trình Python 17-02 Tối 246 0943 33 88 46
Lập trình iOS 22-02 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
SECURITY
Xây dựng Chính sách An toàn thông tin theo ISO 27001 24-02 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Chuyên gia Triển khai An toàn Thông tin ISO/IEC 27001 02-03 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Nhận thức về ISO 27001 sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
DATA ANALYSIS
Business Analyst 24-02 4 ngày 08:00 - 17:00
Xử lý dữ liệu đỉnh cao, làm báo cáo tự động với SQL, VBA và Excel 15-02 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Promotion off 50%
IT SKILLS
Quản trị CNTT toàn diện sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
ALADA