Oracle Database 12c: Administration Workshop

THI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GII THIU KHÓA HC

Khóa học Oracle Database 12c R2: Administration Workshop Ed 3 được thiết kế nhằm mang đến cho học viên một nền tảng vững chắc trong việc quản trị một Oracle Database. Tham gia khóa học này, học viên sẽ có được sự hiểu biết về các khái niệm của kiến trúc Oracle Database và còn được học cách quản trị Oracle Database một cách hiệu quả và năng suất.

MC TIÊU KHÓA HC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Sao lưu, lưu trữ và vá các triển khai DBCS Database
 • Mô tả DBaaS và kiến trúc Oracle Database tại chỗ.
 • Quản lý các phiên bản của Cơ sở Dữ liệu
 • Quản lý dữ liệu UNDO
 • Dịch chuyển dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu
 • Thực hiện các quy trình sao lưu và phục hồi cơ bản
 • Giám sát và điều chỉnh hiệu suất cơ sở dữ liệu
 • Điều chỉnh SQL để cải thiện hiệu suất
 • Quản lý các nguồn dự liệu với Oracle Database Resource Manager
 • Tạo pluggable databases (PDBs)
 • Cấu hình môi trường mạng của Oracle
 • Quản lý người dùng và thực hiện kiểm toán
 • Tạo và quản lý tablespaces
 • Quản lý không gian lưu trữ
 • Tạo và quản lý Cơ sở Dữ liệu như các triển khai cơ sở dữ liệu Cloud Service (DBCS)
 • Đăng kí các cơ sở dữ liệu và quản lý hiệu suất hoạt động bằng Enterprise Manager Cloud Control

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Người thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Kỹ sư hỗ trợ
 • Quản trị kỹ thuật
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Quản trị Kho dữ liệu

ĐIU KIN THAM GIA

Có kiến thức thực tiễn về các gói SQL và PL/SQL

KHÓA HC LIÊN QUAN

Oracle Database 12c R2: Install and Upgrade Workshop

Oracle Database 12c R2: Backup and Recovery Workshop Ed 3

CHNG NHN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NI DUNG KHÓA HC

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  29/10/2018
TRUNG TÂM KHẢO THÍ