Oracle Database 12c: ASM Administration

THỜI LƯỢNG: 2 ngày (~16 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Oracle Database 12c R2: ASM Administration này sẽ dạy học viên về kiến trúc của Oracle ASM. Các chuyên gia hướng dẫn đến từ Oracle University sẽ giúp học viên phát triển một kiến thức chuyên sâu về cả tiêu chuẩn ASM và các ứng dụng Flex ASM. Tham gia khóa học này, học viên sẽ được giới thiệu về Oracle Database Exadata Cloud Service.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả kiến trúc Automatic Storage Management (ASM).
 • Mô tả các thành phần của ASM.
 • Hiểu rõ các giải pháp thay thế triển khai ASM.
 • Giải thích và áp dụng các thông số khởi tạo Automatic Storage Management (ASM)
 • Quản lý các cá thể ASM và các quy trình liên quan.
 • Giám sát ASM bằng cách sử dụng chế đọ xem hiệu suất tự động V$ASM.
 • Quản lý Flex ASM.
 • Nắm rõ kiến trúc và các thành phần của Flex ASM.
 • Quản lý Flex ASM Disk Group.
 • Tạo và hủy nhóm đĩa Automatic Storage Management (ASM).
 • Triển khai các công nghệ quản lý không gian ASM.
 • Thiết lập các thuộc tính của một nhóm đĩa ASM sẵn có.
 • Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo trì cho các nhóm đĩa ASM.
 • Giải thích các cân nhắc chính về hiệu suất hoạt động và khả năng mở rộng dành cho các nhóm đĩa ASM.
 • Sử dụng các công cụ khách khác nhau để truy cập các file ASM.
 • Mô tả định dạng của một tên file ASM được xác nhận đầy đủ.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị Cơ sở dữ liệu
 • Các nhà quản trị

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Oracle Database 12c R2: Clusterware Administration
 • Kinh nghiệm thực tiễn về Oracle Database 11g: Release 2 on Linux Operating System

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ