Oracle Database: Introduction to SQL

THI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GII THIU KHÓA HC

Khóa học giúp học viên nắm bắt cách thức viết các truy vấn phụ, kết hợp nhiều truy vấn vào một truy vấn đơn lẻ bằng cách dùng toán tử SET và báo cáo dữ liệu tổng hợp thông qua sử dụng các nhóm chức năng. 

MC TIÊU KHÓA HC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Nhận biết các thành phần cấu trúc chính của Oracle Database 12c.
 • Quản lý các đối tượng với các lượt xem từ điển dữ liệu.
 • Quản lý đối tượng mô hình.
 • Lấy lại hàng và cột dữ liệu từ các bảng.
 • Chạy báo cáo thao tác dữ liệu (DML) qua Oracle Database 12c.
 • Sử dụng điều hướng và các truy vấn tương quan.
 • Sử dụng quyền xem để hiển thị các dữ liệu.
 • Viết các câu lệnh SELECT bao gồm các truy vấn.
 • Viết các truy vấn con nhiều cột.
 • Kiểm soát các truy cập cơ sở dữ liệu để phân biệt các đối tượng.
 • Tạo các báo cáo tổng hợp dữ liệu.
 • Tạo các báo cáo các dữ liệu được sắp xếp và bị hạn chế.
 • Tạo các bảng để lưu trữ dữ liệu.
 • Hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng bằng cách sử dụng cú pháp ANSI SQL 99 JOIN.
 • Triển khai các tính năng của để lấy lại các dữ liệu đã được tùy chỉnh.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị kho dữ liệu
 • Nhà phát triển PL/SQL
 • Các nhà phát triển ứng dụng
 • Nhà phân tích hệ thống
 • Nhà phân tích hoạt động kinh doanh

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Có hiểu biết về các công nghệ và khái niệm Quản lý Dữ liệu.

KHÓA HC LIÊN QUAN

CHNG NHN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle. 

NI DUNG KHÓA HC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)