Khung Ứng dụng Quản trị CNTT

THỜI LƯỢNG: 3 ngày (~24 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khung ứng dụng COBIT® (Control OBjectives for Information and related Technology) được thiết kế để đóng vai trò tích hợp, kết nối tất cả các chuẩn chuyên môn như ITIL, ISO27001, PMBOK, TOGAF,… tạo lên một khung ứng dụng, quản trị CNTT toàn diện, tạo lên mối liên kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển kinh doanh chung của doanh nghiệp với chiến lược xây dựng, tổ chức và vận hành CNTT trong doanh nghiệp.

Chính điều đó, COBIT giúp các doanh nghiệp tạo ra giá trị tối ưu từ CNTT bằng cách duy trì một sự cân bằng giữa lợi ích đạt được với việc giảm thiểu mức độ rủi ro, nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT và tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên, chi phí đầu tư. Với các nguyên tắc và thực hành, các công cụ và mô hình phân tích được chấp nhận trên toàn thế giới, COBIT 5 tạo được sự tin tưởng và nâng cao giá trị của hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp.

Nắm bắt được những giá trị lợi ích đầy tiềm năng của COBIT, SmartPro xin hân hạnh giới thiệu khoá đào tạo COBIT 5 cấp độ Foundation. Với thời lượng 24 giờ học, khoá COBIT 5 Foundation sẽ mang lại những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kiến trúc Công nghệ thông tin, giúp học viên có thể áp dụng những kiến thức đó vào quá trình triển khai và vận hành kiến trúc hệ thống CNTT của tổ chức/doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Xác định được các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực CNTT của tổ chức/doanh nghiệp
 • Nhận biết được các kiến trúc của hệ thống CNTT trong tổ chức/doanh nghiệp
 • Nắm rõ sự ảnh hưởng của việc quản lý CNTT đối với tổ chức/doanh nghiệp
 • Hiểu rõ nguyên tắc quản trị CNTT trong tổ chức/doanh nghiệp
 • Lựa chọn và áp dụng hiệu quả các framework COBIT trong quản trị CNTT
 • Có đủ kỹ năng để quản lý và điều hành hệ thống CNTT
 • Cách áp dụng COBIT vào tình huống thực tế
 • Cách kết hợp COBIT với những tiêu chuẩn khác và cách triển khai tốt nhất

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Giám đốc điều hành
 • Giám đốc/ Trưởng phòng CNTT
 • Chuyên gia tư vấn CNTT
 • Chuyên viên quản trị và IT hỗ trợ

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Bài 1: Các đặc tính chủ yếu của COBIT 5 

 • Cấu trúc của khung công việc COBIT 5
 • Các nhu cầu về kinh doanh và các lợi ích do COBIT mang lại
 • Phân tích 5 nguyên tắc của COBIT

Bài 2: Đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan 

 • Nhận thức rõ các lợi ích
 • Tối ưu rủi ro và nguồn lực
 • Hỗ trợ quá trình tạo ra giá trị kinh doanh thông qua CNTT
 • Chuyển hóa nhu cầu của các bên liên quan (stakeholder) vào chiến lược khả thi của doanh nghiệp
 • Làm sáng tỏ mục đích của các tầng mục tiêu
 • Liên kết các mục tiêu cấp cao của doanh nghiệp thành các mục tiêu liên quan cụ thể đến CNTT

Bài 3: Bao quát các vấn đề trong doanh nghiệp 

 • Một khung công việc cho các lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo CNTT
 • Tương quan giữa các hoạt động và vai trò chủ chốt

Bài 4: Ứng dụng một khung công việc tích hợp duy nhất

 • Triển khai COBIT 5 như một công cụ tích hợp
 • Gắn kết các thực hành vào trong một mô hình duy nhất

Bài 5: Cho phép tiếp cận theo hướng chính luận

 • Đánh giá các thành phần chủ chốt của khía cạnh yếu tố khả thi
 • Đánh giá các chỉ số đo lường để đạt được mục đích

Bài 6: Tách biệt quản trị khỏi quản lý 

 • Cân bằng hướng phát triển kinh doanh với các mục tiêu cụ thể
 • Quản trị và quản lý CNTT

Bài 7: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc triển khai COBIT (COBIT 5.0 Enablers)

 • Các nguyên tắc, chính sách và khung công việc
  • Đáp ứng các yêu cầu thực hành tốt cho phạm vi công việc, vấn đề tuân thủ, các ngoại lệ và các giám sát
  • Phân biệt các chính sách và nguyên tắc
  • Các quy trình
  • Đánh giá các đặc tính chính của các mục quy trình hướng đến mục tiêu
  • Mô hình quy trình tham khảo
 • Các cấu trúc tổ chức
  • Triển khai các thực hành cho các công việc thực thi, các ủy thác trách nhiệm và việc ra quyết định
  • Trách nhiệm chính của các vai trò tổ chức chính
  • Văn hóa, đạo đức và hành vi
  • Tạo ra, khuyến khích và duy trì các hành vi mong muốn
  • Gắn kết đạo đức và mục tiêu của doanh nghiệp và các thành viên
 • Thông tin
  • Đánh giá các mục chất lượng thông tin
  • Tương quan giữa 5 bước trong quy trình thông tin với thông tin các enabler
  • Áp dụng các thuộc tính thông tin vào các lớp
  • Đánh giá ngữ cảnh và chất lượng thông tin đến người dùng với các thuộc tính chủ chốt
 • Dịch vụ, hạ tầng và các ứng dụng
  • Phân tích 5 nguyên tắc kiến trúc chi phối việc sử dụng nguồn lực IT
  • Mối quan hệ với các enablers khác
 • Con người, kỹ năng và các năng lực
  • Định nghĩa các yêu cầu về kỹ năng cần thiết cho từng vai trò
  • Ánh xạ các nhóm kỹ năng và các lĩnh vực quy trình
  • Các danh mục kỹ năng trong mối quan hệ đến các lĩnh vực quy trình

Bài 8: Các nền tảng căn bản trong việc triển khai COBIT 5

 • Các cơ sở lập luận, các thuật ngữ và ngữ cảnh của việc triển khai
  • Quản lý Chương trình
  • Có thể thay đổi
  • Vòng đời liên tục cải tiến nòng cốt
 • Áp dụng vòng đời liên tục cải tiến để giúp khả thi thay đổi
  • Đánh giá các yếu tố cụ thể bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đến việc quản lý thyay đổi
  • Chỉ ra các thất bại và các điều kiện xảy ra
  • Các pha và các yếu tố của mô hình vòng đời
  • Hiện thực hóa các lợi ích kinh doanh với một tình huống kinh doanh tốt (business case)

Bài 9: Tích hợp Mô hình quy trình khả năng COBIT 5 

Bài 10: Các cơ sở lập luận, thuật ngữ và các khái niệm nòng cốt dựa trên ISO 15504

 • 6 Cấp độ năng lực
 • 9 thuộc tính
 • Hệ thống thang độ đánh giá
 • Định nghĩa các thuật ngữ ISO 15504

Bài 11: Phạm vi và Mô hình Đánh giá quy trình - Process Assessment Model (PAM)

 • Nhận diện các lý do để tiến hành đánh giá quy trình
 • Khác biệt giữa đánh giá sự trưởng thành và khả năng
 • Triển khai mô hình Quy trình tham khảo với COBIT 5

Bài 12: Tính liên hệ giữa COBIT 5.0 với các tiêu chuẩn, khung ứng dụng khác 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)